Kodex chování společnosti Č.V.PROTOTYP s.r.o.

 

ZÁKAZNÍCI:

Společnost klade důraz na vztahy se zákazníky. Společnost Č.V.PROTOTYP s.r.o. vyžaduje od všech svých pracovníků jednání, které odpovídá etickým a morální hodnotám. Společnost za všech okolností zohledňuje zájmy zákazníků a k jejich potřebám přistupuje s respektem a ohledem.

Pracovníci společnosti uvádějí pouze pravdivé, kompletní a přesné   informace.


DODAVATELÉ:

Pracovníci společnosti přistupují vždy profesionálně a čestně k rozšiřování okruhu svých potencionálních dodavatelů. Výběr mezi dodavateli probíhá na základě rovných možností, transparentně a je vždy založen na základě spravedlivé hospodářské soutěže.

Společnost vždy plní své závazky a dluhy, k případným věřitelům společnosti přistupuje korektně a rovnocenně.


ZÁKONY A PŘEDPISY:

Společnost dodržuje platné právní, správní a daňové předpisy.

 

LIDSKÁ PRÁVA:

Společnost při své činnosti respektuje základní lidská práva a hodnoty. Dodržuje zákonná pravidla o zaměstnávání pracovníků a pracovní podmínky zaměstnanců. Poskytuje rovné příležitosti lidem bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, národnost, náboženství či etnickou příslušnost.


BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Společnost aktivně dbá na udržování bezpečného a zdravého prostředí. Přebírá odpovědnost za zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců a zajišťuje školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Kontroluje nebezpečí a preventivním opatřením předchází nehodám a nemocem z povolání. Dodržuje veškeré zákonné předpisy a usiluje o minimalizaci negativních dopadů naší podnikatelské činnosti na životní prostředí.


PROTIKORUPČNÍ PRAVIDLA A STŘET ZÁJMŮ:

Společnost dodržuje právní předpisy v oblasti zamezení korupce a zavazuje se, že veškeré objednané a dodané zboží nenabyla a nikdy nebude nabývat trestním činem. Vyvaruje se jednání, které by vytvářelo skutečný, potencionální nebo zdánlivý střet zájmu.


HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ:

Společnost chrání hospodářskou soutěž a přispívá k čestné konkurenci.

 

 

 Soubory:

Aktuality

Všechny novinky